UKS Błyskawica Warszawa

Regulamin zawodnika

Zawodnikiem Klubu w Sekcji Piłki Nożnej może zostać dziecko urodzone w 2000-2006 roku i młodsze oraz senior od 16 roku życia.

W zajęciach może uczestniczyć zdrowe dziecko, posiadające pisemną zgodę rodziców (deklarację) i zaświadczenie od lekarza sportowego dopuszczające do udziału w zajęciach z piłki nożnej.

Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie w sekcji piłki nożnej mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

Zajęcia treningowe prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska.

Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej, dobrowolnego przystąpienia do zajęć w sekcji piłki nożnej. Każdy zawodnik, który złożył i podpisał Deklarację Członkowską udziału w zajęciach, ma obowiązek dokonywania terminowych wpłat składek członkowskich przez cały okres bycia zawodnikiem. Każdy zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Każdy zawodnik ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych u trenera prowadzącego daną grupę.

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, zobowiązuje się do obecności na w/w zawodach.

Nieobecność zawodnika bez poinformowania i zgody trenera traktowana będzie, jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

I a.  W przypadku nie przestrzegania regulaminu obowiązków zawodnika, otrzyma on ostrzeżenie w postaci upomnienia ustnego, następnie naganę na piśmie. Następnym krokiem jest odsunięcie zawodnika od wszystkich rozgrywek na okres od 1-3 miesięcy,

Nie będą tolerowane wszelkie przejawy agresji (zarówno fizycznej jak i słownej) we wszystkich zespołach, a osoby agresywne będą ponosiły konsekwencje swojego zachowania łącznie z usunięciem z Klubu.

Każdy zawodnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby w zespole panowała dobra, koleżeńska atmosfera, a wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

O powołaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody będą decydować następujące warunki:

       - opłacona składka miesięczna

       - praca i zaangażowanie na treningu

       - dyscyplina i kultura zawodnika

II. Najważniejsza dla każdego zawodnika jest nauka. „Pamiętaj, że nauka w szkole również pomaga myśleć na boisku piłkarskim.

 Tak zorganizuj sobie czas wolny by mieć możliwość uczestniczyć w każdym treningu a równocześnie nie zaniedbywać obowiązków szkolnych jak i domowych.”

Zawodnik, w którego przypadku zostanie stwierdzony fakt trenowania lub uczestniczenia w zawodach w barwach innego klubu, bądź starszej grupie wiekowej bez wiedzy i pozwolenia trenera prowadzącego, zostanie zawieszony przez Zarząd Klubu na okres od 1 do 3 lub 6 miesięcy.

Zawodnik chcący opuścić Klub zobowiązany jest swoją decyzję przedstawić na piśmie do Zarządu Klubu.

W momencie przejścia zawodnika do innego klubu pobrana będzie opłata za wyszkolenie zgodna z odgórnymi przepisami MZPN.

II a.  Zawodnicy mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków.

W przypadku stwierdzenia faktu, iż zawodnik stawił się na trening lub mecz, bądź w czasie nieobjętym treningami czy rozgrywkami ligowymi pod wpływem alkoholu lub działania jakichkolwiek środków odurzających zawodnik zostaje zawieszony na okres 6 miesięcy.

Jeżeli ten fakt zostanie stwierdzony ponownie, zawodnik zostanie skreślony z listy zawodników Klubu.

III. Punktacja w klasyfikacji na najlepszego zawodnika w skali sześciu miesięcy:

  1. Kultura osobista
  2. Zaangażowanie na treningach
  3. Obecność i punktualność
  4. Przygotowanie do treningów
  5. Zachowanie wobec trenera i kolegów z drużyny

IV. Opłaty

Każdy zawodnik zgodnie z podpisaną Deklaracją ma obowiązek wpłacania u kierownika drużyny comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.

Jeżeli u zawodnika w rodzinie jest trudna sytuacja materialna, może on zostać częściowo zwolniony z opłaty członkowskiej, w porozumieniu między rodzicami a trenerem i Zarządem Klubu.

Aby starać się o częściowe zwolnienie z opłaty członkowskiej należy złożyć na ręce trenera prowadzącego pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem.

Wpłaty zbierane będą przez kierownika drużyny do 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku nie opłacenia składki w terminie zawodnik może trenować, ale nie może brać udziału w żadnych rozgrywkach.

W przypadku nie opłacenia składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące, zawodnik zostanie odsunięty zarówno od rozgrywek jak i udziału w treningach. Jednakże na pisemny wniosek złożony przez prawnego opiekuna lub pełnoletniego zawodnika z deklaracją spłaty zadłużenia, Zarząd Klubu może przywrócić zawodnika do zajęć i uczestnictwa w rozgrywkach.

Składki płacone przez zawodników zostają przeznaczone na rzeczy niezbędne do prowadzenia zespołów młodzieżowych w Sekcji Piłki Nożnej M. in. na sprzęt sportowy (piłki, pachołki, stroje sportowe, dresy itp.)

Każdy rodzic zawodnika, który jest członkiem ma prawo zapoznać się z prowadzonym rejestrem wpłat (do wglądu u skarbnika, kierownika drużyny lub trenera) składek wpłacanych przez swoje dziecko. 

V. Sprzęt

O tym, jaki sprzęt zostanie zakupiony decyduje rada trenerów po zasięgnięciu opinii zawodników i rodziców.

Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikom na okres, w którym trenują w klubie. Zawodnik ma obowiązek dbania o sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się pokryć koszty zakupu zniszczonego lub utraconego sprzętu. Jeżeli zawodnik zrezygnuje z treningów (lub zostanie skreślony z listy zawodników), bądź przechodzi do innej grupy treningowej wewnątrz klubu ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanego sprzętu.

Co najmniej raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.

VI. Postanowienia końcowe

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.

1000 Characters left