UKS Błyskawica Warszawa

Zmień kontrast
Zmień rozmiar czcionki

Regulamin zawodnika

Zawodnikiem Klubu w Sekcji Piłki Nożnej może zostać dziecko urodzone w 2000-2006 roku i młodsze oraz senior od 16 roku życia.


W zajęciach może uczestniczyć zdrowe dziecko, posiadające pisemną zgodę rodziców (deklarację) i zaświadczenie od lekarza sportowego dopuszczające do udziału w zajęciach z piłki nożnej.


Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie w sekcji piłki nożnej mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.


Zajęcia treningowe prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska.


Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej, dobrowolnego przystąpienia do zajęć w sekcji piłki nożnej. Każdy zawodnik, który złożył i podpisał Deklarację Członkowską udziału w zajęciach, ma obowiązek dokonywania terminowych wpłat składek członkowskich przez cały okres bycia zawodnikiem. Każdy zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.


Każdy zawodnik ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych u trenera prowadzącego daną grupę.


Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, zobowiązuje się do obecności na w/w zawodach.


Nieobecność zawodnika bez poinformowania i zgody trenera traktowana będzie, jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.


 1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu obowiązków zawodnika, otrzyma on ostrzeżenie w postaci upomnienia ustnego, następnie naganę na piśmie. Następnym krokiem jest odsunięcie zawodnika od wszystkich rozgrywek na okres od 1-3 miesięcy, Nie będą tolerowane wszelkie przejawy agresji (zarówno fizycznej jak i słownej) we wszystkich zespołach, a osoby agresywne będą ponosiły konsekwencje swojego zachowania łącznie z usunięciem z Klubu. Każdy zawodnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby w zespole panowała dobra, koleżeńska atmosfera, a wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu. O powołaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody będą decydować następujące warunki:
  • opłacona składka miesięczna
  • praca i zaangażowanie na treningu
  • dyscyplina i kultura zawodnika
  1. Najważniejsza dla każdego zawodnika jest nauka. „Pamiętaj, że nauka w szkole również pomaga myśleć na boisku piłkarskim.


   Tak zorganizuj sobie czas wolny by mieć możliwość uczestniczyć w każdym treningu a równocześnie nie zaniedbywać obowiązków szkolnych jak i domowych.”


   Zawodnik, w którego przypadku zostanie stwierdzony fakt trenowania lub uczestniczenia w zawodach w barwach innego klubu, bądź starszej grupie wiekowej bez wiedzy i pozwolenia trenera prowadzącego, zostanie zawieszony przez Zarząd Klubu na okres od 1 do 3 lub 6 miesięcy.


   Zawodnik chcący opuścić Klub zobowiązany jest swoją decyzję przedstawić na piśmie do Zarządu Klubu.


   W momencie przejścia zawodnika do innego klubu pobrana będzie opłata za wyszkolenie zgodna z odgórnymi przepisami MZPN.

  2. Zawodnicy mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków.


   W przypadku stwierdzenia faktu, iż zawodnik stawił się na trening lub mecz, bądź w czasie nieobjętym treningami czy rozgrywkami ligowymi pod wpływem alkoholu lub działania jakichkolwiek środków odurzających zawodnik zostaje zawieszony na okres 6 miesięcy.


   Jeżeli ten fakt zostanie stwierdzony ponownie, zawodnik zostanie skreślony z listy zawodników Klubu.

 2. Punktacja w klasyfikacji na najlepszego zawodnika w skali sześciu miesięcy:


  • Kultura osobista
  • Zaangażowanie na treningach
  • Obecność i punktualność
  • Przygotowanie do treningów
  • Zachowanie wobec trenera i kolegów z drużyny
 3. Opłaty

  Każdy zawodnik zgodnie z podpisaną Deklaracją ma obowiązek wpłacania u kierownika drużyny comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.


  Jeżeli u zawodnika w rodzinie jest trudna sytuacja materialna, może on zostać częściowo zwolniony z opłaty członkowskiej, w porozumieniu między rodzicami a trenerem i Zarządem Klubu.


  Aby starać się o częściowe zwolnienie z opłaty członkowskiej należy złożyć na ręce trenera prowadzącego pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem.


  Wpłaty zbierane będą przez kierownika drużyny do 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku nie opłacenia składki w terminie zawodnik może trenować, ale nie może brać udziału w żadnych rozgrywkach.


  W przypadku nie opłacenia składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące, zawodnik zostanie odsunięty zarówno od rozgrywek jak i udziału w treningach. Jednakże na pisemny wniosek złożony przez prawnego opiekuna lub pełnoletniego zawodnika z deklaracją spłaty zadłużenia, Zarząd Klubu może przywrócić zawodnika do zajęć i uczestnictwa w rozgrywkach.


  Składki płacone przez zawodników zostają przeznaczone na rzeczy niezbędne do prowadzenia zespołów młodzieżowych w Sekcji Piłki Nożnej M. in. na sprzęt sportowy (piłki, pachołki, stroje sportowe, dresy itp.)


  Każdy rodzic zawodnika, który jest członkiem ma prawo zapoznać się z prowadzonym rejestrem wpłat (do wglądu u skarbnika, kierownika drużyny lub trenera) składek wpłacanych przez swoje dziecko.

 4. Sprzęt

  O tym, jaki sprzęt zostanie zakupiony decyduje rada trenerów po zasięgnięciu opinii zawodników i rodziców.


  Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikom na okres, w którym trenują w klubie. Zawodnik ma obowiązek dbania o sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się pokryć koszty zakupu zniszczonego lub utraconego sprzętu. Jeżeli zawodnik zrezygnuje z treningów (lub zostanie skreślony z listy zawodników), bądź przechodzi do innej grupy treningowej wewnątrz klubu ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanego sprzętu.


  Co najmniej raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.

 5. Postanowienia końcowe

  Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.